Vznik nájomného vzťahu na poľnohospodársky pozemok bez podpisu zmluvy.

Vlastníte poľnohospodársky pozemok a nikdy ste s poľnohospodárskym podnikom nepodpisovali nájomnú zmluvu ? Neznamená to, že Vaša pôda nie je prenajatá a poľnohospodársky podnik ju nebude využívať, pretože legislatíva je nastavená v prospech racionálneho využívania poľnohospodárskej pôdy a Vy ako jej vlastník musíte byť bdelý a o svoje vlastníctvo sa starať.

Akých pozemkov sa tento článok dotýka ? ( Poľnohospodársky pozemok )

– pôda v katastri evidovaná ako orná pôda, chmeľnica, vinica, záhrada, ovocný sad, trvalý trávnatý porast

– pozemok evidovaný v katastri nehnuteľností v registri „C“ ako zastavaná plocha a nádvorie, slúžiaci na poľnohospodárske účely alebo pozemok zastavaný stavbou slúžiacou na poľnohospodárske účely

– iný pozemok prenechaný na poľnohospodárske účely

Podľa § 12 ods. 4 zákona č.504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov :

“Ak užívateľ, ktorý pozemok užíva bez nájomnej zmluvy, preukáže, že vlastníkovi jej uzatvorenie navrhol a ten uzatvorenie nájomnej zmluvy do dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu neodmietol alebo nevyzval užívateľa pozemku na jeho vrátenie a prevzatie, pričom užívateľ vlastníka pri návrhu uzatvorenia nájomnej zmluvy upozornil na právne dôsledky jeho nekonania, predpokladá sa, že uplynutím dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu nájomnej zmluvy medzi nimi vznikol nájomný vzťah na neurčitý čas podľa § 6; to neplatí, ak vlastník pred doručením návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy uzatvoril nájomnú zmluvu s inou osobou, ako je užívateľ pozemku.”

Ak Vám teda od užívateľa pôdy, najčastejšie je to poľnohospodársky podnik, príde na Vašu adresu evidovanú v katastri nehnuteľností k príslušnému poľnohospodárskemu pozemku list, radšej si ho prečítajte a reagujte, pokiaľ nechcete mať nájomnú zmluvu, na konkrétny pozemok. Je potrebné písomne, doporučeným listom v lehote dvoch mesiacov od doručenia tohto listu návrh nájomnej zmluvy odmietnuť alebo vyzvať užívateľa pozemku na vrátenie pozemku.

Pokiaľ nebudete na daný list reagovať na Váš poľnohospodársky pozemok zo zákona vzniká nájomná zmluva na dobu neurčitú. Túto nájomná zmluvu možno vypovedať k 1. novembru každého roka, s výpovednou lehota je jeden rok.

Podmienkou na vznik nájomnej zmluvy v takomto prípade však musí byť reálne doručenie návrhu na uzatvorenie zmluvy vlastníkovi pozemku ( čo preukazuje užívateľ – napr. doručenkou ) – teda vlastník pozemku sa o tomto návrhu mal možnosť dozvedieť ( čo napríklad nemá, ak býva na inej adrese alebo list za neho bez splnomocnenia prevzal niekto iný ).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.